SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM KOMBIJA

 1. SPLOŠNI POGOJI NAJEMA

S podpisom te pogodbe najemodajalec in najemnik potrdita veljavnost Splošnih pogojev najema in izrecno izjavljata, da sta v celoti seznanjena z vsebino teh splošnih pogojev najema in jih sprejemata (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji najema). Vsaka kršitev Splošnih pogojev najema s strani katere izmed pogodbenih strank, pomeni hkrati kršitev pogodbenih določil in za drugo stranko zadosten razlog za takojšen odstop od pogodbe, katere sestavni del so Splošni pogoji najema in pravico do uveljavljanja od stranke kršiteljice vse morebiti zaradi odstopa nastale škode.

 1. OSEBE, KI SMEJO VOZITI NAJETO VOZILO

Najeto vozilo sme voziti oseba, ki je stara najmanj 21 let, ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj tri (3) leta in je pooblaščena s to pogodbo. Najemnik je s pogodbo avtomatsko pooblaščen, s pogodbo pa se lahko dodatno pooblastijo še največ dve (2) osebi. Najemnik se s podpisom pogodbe strinja, da najemodajalec hrani fotokopije njegovega vozniškega dovoljenja in osebnega dokumenta. Za vso morebitno povzročeno škodo pa v popolnosti odgovarja najemnik tudi v primeru, da je povzročena s strani pooblaščencev in/ali tretje nepooblaščene osebe, ki je upravljala z vozilom v času trajanja te pogodbe.

 1. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO OZ. VOŽENO:

Za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil, za nadaljnji podnajem tretji osebi, v nasprotju Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP),  v nezakonite namene (npr. carinski prekrški), za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi ter živali.

V primeru kršenja določil in pogojev te pogodbe se najemnik obvezuje, da bo povrnil nastalo škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, najemodajalcu; višino škode določi najemodajalec v skladu s splošnimi pravili o škodi

 1. PLAČILNI POGOJI

Najemnik se obvezuje, da bo plačal dogovorjeno ceno z gotovino pred prevzemom vozila, če ni dogovorjeno drugače.

 1. PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

S podpisom te pogodbe in prevzemom vozila najemnik v nobenem primeru ne postane lastnik vozila ali pridobi katerokoli drugo pravico na vozilu. Najemnik prejme vozilo v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju. Stanje vozila, števca kilometrov, stanje goriva in vrsto in količino opreme ter delovanje le te stranki ugotovita ob prevzemu vozila s strani najemnika in ob vračilu vozila najemodajalcu.

V primeru, da najemnik z vozilom ne vrne opreme, ki je bila z vozilom dana v uporabo, je najemodajalec upravičen izterjati vrednost te opreme od najemnika.

V primeru, da najemnik vozila ne vrne ob določenem času, se mu prva in vsaka naslednja ura zamude se obračuna po ceni 10,00 EUR na uro. Če vozilo ni vrnjeno v 24 urah od dogovorjenega časa vrnitve vozila, se smatra, da je vozilo najemnik protipravno prisvojil. Najemodajalec je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe. V primeru, da najemnik ne vrne Vozila ob določenem času mora najemodajalcu povrniti vso morebitno škodo, kot tudi izgubljen dobiček, ki je najemodajalcu nastal, kot posledica te zamude. Možno je podaljšanje najema, vendar samo v primeru, da se najemodajalec s tem strinja. V tem primeru najemnik po sms-u o podaljšanju obvesti najemodajalca najmanj 24 ur pred potekom te pogodbe (sms mora vsebovati ime in priimek najemnika, št. pogodbe, št. dni podaljšanja, ter kraj, datum in čas vračila kombija), nakar mu najemodajalec prav tako po sms-u odgovori, ali podaljšanje dovoli ali ne. Možna je tudi drugačna oblika komunikacije, ki pa mora biti predhodno odobrena s strani najemodajalca na način določen v predhodnem stavku (prek sms). Osnova za obračun podaljšanega najema izhaja iz predvidenega datuma vračila vozila s to pogodbo, na osnovi katerega je bil najem vnaprej plačan in dejanskega datuma, ki je razviden iz zapisnika o vračilu vozila. Cena za dodaten dan najema znaša 75,00 EUR. Dnevna omejitev povprečno prevoženih kilometrov iz prvotne pogodbe velja tudi za dodatne dneve v primeru podaljšanja. Če najemnik prevozi več kilometrov, mu je najemodajalec upravičen zaračunati 0,15 EUR za vsak prevoženi kilometer več od dogovorjene omejitve. Najemnik je dolžan vse obveznosti v zvezi s podaljšanjem najema poravnati ob vračilu vozila. V primeru, da najemnik ni zaprosil za soglasje najemodajalca, kot je to določeno v devetem odstavku tega člena, se smatra, da si je najemnik protipravno prisvojil vozilo in ga je najemodajalec upravičen prijaviti policiji in ostalim pristojnim organom.

 1. VOŽNJA V TUJINI

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca oziroma mora biti v pogodbi navedena točna relacija vožnje. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan to parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži. Najemnik je dolžan sam preveriti prometne predpise in druge zakonske določbe, ki veljajo v državi kamor potuje. Po potrebi na lastne stroške sam namesti ustrezne vinjete ali druge zahtevane označbe (nalepke o izpustih ali podobno). V primeru kazni zaradi neupoštevanja zakonov ali predpisov najemnik krije vse stroške in globe, ki bremenijo njega ali najemodajalca.

 1. GORIVO

V vozilo se toči diesel gorivo. V nasprotnem primeru za morebitne okvare odškodninsko odgovarja najemnik. Gorivo ni vključeno v ceno najema. Če najemnik vrne več goriva, se mu višek ne more obračunati ali vrniti.

 1. KILOMETRINA IN DESTINACIJA

Dnevna omejitev prevoženih kilometrov znaša 400 km, vsak nadaljnji kilometer pa se obračuna po ceni 0,15 EUR na kilometer.

 1. VZDRŽEVANJE

Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo kot dober gospodar in redno preverjal nivo olja v motorju, zavorne tekočine, hladilne tekočine ter ustrezen pritisk zraka v pnevmatikah. Najemnik je dolžan plačati vse stroške, pogojene z nezadostnim in neskrbnim vzdrževanjem vozila. Prav tako je najemnik pred vračilom vozila najemodajalcu dolžan očistiti notranjost vozila.

 1. OKVARE

V primeru kakršnekoli okvare vozila se najemnik obvezuje, da bo o tem takoj obvestil najemodajalca, ki mu bo posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če najemnik ne spoštuje navodila najemodajalca ali popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca, te pogodbe in Splošnih pogojev najema, bo v celoti poravnal najemnik. V primeru okvare vozila, ki ni posledica malomarnosti voznika ali nesreče, okvaro rešuje z asistenco Zavarovalnice Maribor AXA-PREMIUM. S predložitvijo Modre vizitke ima najemnik vozila 24 urno brezplačno pomoč po celi Evropi. Vsekakor je najemnik o okvari dolžan najprej obvestiti najemodajalca. Če okvara povzroči prekinitev te najemne pogodbe, najemnik ni upravičen do povračila nobenih s tem povezanih stroškov.

 1. POŽAR ALI TATVINA

Najemnik ne odgovarja za škodo na vozilu, ki bi nastala zaradi požara, tatvine ali poskusa tatvine, razen, če ni sam odgovoren za nastalo škodo. V primeru požara, tatvine ali poskusa tatvine mora najemnik škodo nemudoma prijaviti Policiji ali drugemu pristojnemu organu, v nasprotnem primeru sam odgovarja za vso nastalo škodo.

 1. DOKUMENTI, KLJUČI IN REGISTRSKE TABLICE

Vozilo je opremljeno s ključi in vsemi potrebnimi dokumenti, za katere najemnik v času najema polno odgovarja. Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oziroma zapuščenem vozilu. Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega. Ob izgubi zgoraj omenjenih predmetov je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca. Za izgubljene ali s strani najemnika pokvarjene predmete bo najemodajalec najemniku zaračunal stroške po veljavnem ceniku.

 1. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

Pri uporabi vozila po tej pogodbi, je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam in pogojih delnega avtomobilskega kaska za škodo na steklenih površinah. Za kritje škode na najetem vozilu v primeru prometne nesreče je odgovoren najemnik.

Najemnik se zavezuje, da bo najemodajalcu vso morebitno škodo, ki lahko nastane v primerih, opisanih v naslednjem odstavku, povrnil takoj.

Najemnik je neomejeno odgovoren:

– za škodo, povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih substanc ter zdravil, katerih navodila odsvetujejo vožnjo, povzročil najemnik ali dodatno pooblaščeni voznik;
– za škodo, povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti;
– če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
– če je voznik pobegnil s kraja nezgode;
– ko je vozilo vozil nepooblaščeni voznik;
– ko je voznik vozil za prepovedane namene;
– ko je naloženi tovor poškodoval vozilo;
– ko je voznik vozil nestrokovno ali v nasprotju s predpisi;
– ko je najemnik ali pooblaščeni voznik sodeloval v kraji vozila ali goljufiji zoper najemodajalca;
– v primeru vožnje po poplavljeni cesti ali drugi poplavljeni površini, kadar ni elementarna nesreča;
– v primerih neupoštevanja ostalih omejitev iz te pogodbe.

Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegla zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo oziroma ostalo škodo, ki je zavarovalnica ne krije.

V primerih poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, ki je zanjo v celoti odgovoren.

Zavarovanje ne pokriva poškodb notranjosti vozila (poškodbe, ki nastanejo v notranjosti vozila in niso posledica prometne nesreče, najemnik plača v celoti), avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev, na podvozju vozila ter drugih pritiklin vozila. Kritje teh poškodb gre v breme najemnika.

 1. OBVEZNOST NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE

V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese najemodajalca in zavarovalnice, pri kateri je vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:

– si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
– ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
– bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil najemodajalca in z njim sodeloval v celotnem postopku;
– bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo ali drug pristojni organ, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;
– bo podal o nesreči pisno izjavo in izčrpno izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom vozila, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu.

V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne bi ravnal po določilih te pogodbe, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).

 1. IZGUBA LASTNINE

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je le-ta pustil v vozilu ali na njem. Najemnik se s podpisom te najemne pogodbe izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezanimi škodami.

 1. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV

Najemnik in pooblaščena voznika odgovarjajo in prevzemajo vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov, tudi če pridejo obvestila o povzročenem prekršku do najemodajalca oziroma lastnika po zaključku najema.

 1. PREKINITEV NAJEMA

Najemodajalec si pridržuje pravico, da lahko pred iztekom te najemne pogodbe najemniku brez njegove privolitve odvzame vozilo, če se le-ta ne ravna po Splošnih pogojih najema in določilih te pogodbe. Najemnik se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom, ki bi lahko izhajali zaradi odvzema vozila. V primeru, da mora najemnik zaradi okvare, nezgode, izgube ali kraje dokumentov, ključev ali registrskih tablic ali kakršnegakoli dejanja po svoji krivdi prekiniti pogodbo o najemu, ni upravičen do povračila nobenih stroškov v zvezi z najemom.

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podpisani na tej najemni pogodbi se strinja, da sme najemodajalec:

– uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja;
– najemnik najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje njegovih osebnih podatkov v primeru neizpolnjevanja najemnikovih obveznosti iz te pogodbe;
– hraniti podatke 10 let.
– spremljati lokacijo vozila preko v vozilo vgrajenih GPS sledilcev.

 1. DRUGE DOLOČBE

V vozilu je strogo prepovedano kaditi. Za vso dodatno opremo, navedeno v zapisniku o prevzemu in za pravilno delovanje te opreme najemnik v času najema polno odgovarja. V skladu s tem je najemodajalec upravičen od najemnika zahtevati povrnitev morebitne škode na tej opremi, če je le ta v času najema poškodovana oz. polno vrednost opreme, če je le ta v času najema uničena ali ukradena. Najemodajalec zahteva vračilo popravila morebitne škode od najemnika na podlagi računa izvajalca, v primeru uničene ali ukradene opreme pa najemodajalec ima pravico zahtevati vrednost nove nadomestne opreme. Najemodajalec v času najema za dodatno opremo ne odgovarja, kakor tudi ne odgovarja za njeno pravilno delovanje ali varnost le te. Za opremo lahko odgovarjata najemnik ali proizvajalec opreme, odvisno od ugotovitev pri morebitni škodi. V času trajanja pogodbe ni možno spremeniti nobenega določila iz te pogodbe, razen v primeru, ko so te spremembe skupna želja pogodbenih strank. Vse spremembe te pogodbe morajo biti opravljene v enaki obliki, kot je sklenjena ta pogodba. Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

 1. REŠEVANJE SPOROV

Spore, ki bi nastali v zvezi z določili iz te pogodbe stranki rešujeta sporazumno, v nasprotnem je pristojno Okrožno sodišče v Mariboru.

 1. KONČNE DOLOČBE

Ta pogodba je izdana v dveh izvodih, en podpisan izvod prejme najemnik, enega podpisanega pa obdrži najemodajalec. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.